Melayu islam beraja dalam keluarga dan masyarakat

2019-11-21 01:08

Apr 14, 2014 Melayu Islam Beraja sebagai Falsafah Negara Kemasyarakatan Wujudnya sesebuah masyarakat yang aman dan bahagia sebenarnya bermula daripada sikap yang bersatu pada dalam sesebuah keluarga. Oleh itu setiap individu dalam keluarga haruslah mengetahui tentang peranan dan tanggungjawab terhadap keluarga dan jiran. , merayakan peristiwaAlhamdulillah, bagi kita di Negara Brunei Darussalam bentuk Sistem Beraja adalah menjadi pilihan yang berfalsafah MIB. Matlamat dan tujuannya ialah menjadikan Melayu Islam Beraja sebagai pelindung dan pengekalan ketuanan Bangsa Melayu Brunei tanpa mendiskriminasikan orang bukan Melayu dan orang bukan Islam. melayu islam beraja dalam keluarga dan masyarakat

Sultan juga bertindak sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sultan dianggap sebagai khalifah Allah di bumi dan menjadi penaung kepada masyarakat Melayu. Sultan juga memainkan peranan penting untuk menyebarkan agama Islam di dalam negeri dan seluruh tanah jajahannya.

Untuk lebih menjelaskan lagi mengenai dengan sistem nilai ini, kita sekarang alhamdulillah, sedang diberkati oleh Allah dengan sistem Pemerintahan Melayu Islam Beraja (MIB). MIB inilah sistem nilai kita. Dan kita bersyukur kerana Negara Brunei Darussalam telah wujud sebagai Negara Islam dan mempunyai falsafah negara iaitu Melayu Islam Beraja (MIB). Falsafah Melayu Islam Beraja telah disalurkan melalui sistem pendidikan yang sematamata bertujuan untuk melahirkan pelajar yang bermoral dan beretika serta boleh mengekalkan identiti kebruneian.melayu islam beraja dalam keluarga dan masyarakat Melayu dalam Melayu Islam Beraja (MIB) Istilah Melayu dalam konsep MIB membawa maksud Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara Melayu yang mengamalkan nilainilai tradisi dan kebudayaan Melayu. Rakyat dan Masyarakat di negara ini menjalani kehidupan yang bercorakkan kemelayuan iaitu mengamalkan budaya dan adat resam orangorang

Melayu islam beraja dalam keluarga dan masyarakat free

Sep 22, 2013 Keluarga dan Masyarakat Dalam MIB 1. Dibentangkan oleh: Md. Khairul Nazrin Bin Awg. Sulaiman Dari Kumpulan 6 (Group A) Keluarga dan Masyarakat adalah teras kekuatan dan kelangsungan Melayu Islam Beraja melayu islam beraja dalam keluarga dan masyarakat Takrif Melayu dalam falsafah Melayu Islam Beraja bukanlah bermaksud untuk memalayukan orang yang bukan berbangsa Melayu; tetapi mereka dikehendaki mengetahui dan menghormati budaya Melayu Brunei dan bagi mereka yang sudah menjadi rakyat Brunei mereka hendaklah menghayati dan menyesuaikan diri dengan budaya tersebut. MESKIPUN amalan cara hidup Melayu Islam Beraja (MIB) telah berakar umbi dalam kehidupan masyarakat Negara Brunei Darussalam sejak 650 tahun, namun konsep tersebut telah mula diperkenalkan dalam perundingan mengenai Perlembagaan Negeri Brunei 1959 pada tahun 1957. Namun, penubuhan Malayan Union telah mengancam kekuasaan dan kewibawaan Rajaraja Melayu. Kuasa rajaraja Melayu dalam aspek eksekutif, agama Islam dan adat istiadat Melayu, undangundang dihadkan dan urusan pentadbiran diambil alih oleh Gabenor yang mempunyai kuasa veto. Kamaruddin Haji Husin (1995: 30) menyatakan pengaruh masyarakat terhadap sekolah dapat dilihat melalui beberapa aspek, antaranya ialah seperti aspirasi ibu bapa dan keluarga, penglibatan masyarakat dan cara hidup masyarakat. Di sini akan dihuraikan secara ringkas mengenai aspekaspek ini. a.

Rating: 4.56 / Views: 666